Niezależnie od gwarancji udzielanych przez producentów elektronicznych systemów treningowych EasyPet udziela od 1.5.2008 dodatkowej 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie produkty z zakresu niewidocznych ogrodzeń, obroży elektronicznych i obroży antyszczekowych o wartości jednostkowej minimum 100 PLN.

Zasady gwarancji rozszerzonej EasyPet Plus

1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu i rozpoczyna bieg w dniu sprzedaży urządzenia przez EasyPet.
 
2. Warunkiem dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji jest dołączenie do reklamowanego produktu kopii faktury bądź paragonu. Oryginał dokumentu należy okazać na pierwsze żądanie EasyPet.
 
3. W okresie 14 dni od daty zakupu Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny na swój koszt. W przypadku zwrotu nieużywanego towaru zapakowanego w nieuszkodzone opakowanie Klientowi przysługuje zwrot całości zapłaconej kwoty, pomniejszonej o koszty wysyłki. W przypadku zwrotu w tym samym terminie towaru używanego, potrąceniu podlegają dodatkowo koszty baterii, kabli i innych elementów które zostały rozpakowane z oryginalnych opakowań i nie nadają się do powtórnej sprzedaży jako elementy nowe.
 
4. W przypadku zgłoszenia uszkodzenia sprzętu w terminie 14 dni od daty zakupu koszty przesyłek transportem wskazanym przez EasyPet i wymiany towaru na wolny od wad ponosi EasyPet.
 
5. Udzielona gwarancja nie obejmuje wad wyrobu, które powstały w wyniku:
 
a) niefachowego montażu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi
b) nieodpowiedniego stosowania wyrobu
c) nieodpowiedniego przechowywania lub niewłaściwej pielęgnacji wyrobu
d) niefachowej ingerencji lub naprawy wykonanej bez powiadomienia producenta
e) w wyniku klęski żywiołowej lub innego nieuchronnego zdarzenia
f) zmiany towaru dokonanej przez użytkownika, o ile w wyniku takiej zmiany powstała szkoda lub wady towaru
g) w wyniku uszkodzenia mechanicznego spowodowanego przez użytkownika lub zwierzę (pogryzienie, przetarcie pasków itp.)
h) w wyniku innego postępowania użytkownika, które było sprzeczne z niniejszymi warunkami gwarancji lub instrukcją użycia
 
6. Roszczeń z tytułu gwarancji nie można się domagać jeżeli towar nie był w pełni zapłacony lub w przypadku towaru z wyprzedaży.
 
7. Osoba składająca reklamację musi dołączyć do reklamacji reklamowany wyrób oraz opisać kwestionowane wady lub usterki na formularzu pobranym ze strony: https://www.easypet.pl/Art/EPet/SERWIS.doc oraz powstrzymać się z wykonywaniem samodzielnie lub za pośrednictwem osoby trzeciej jakichkolwiek napraw wyrobu. Osoba składająca reklamację winna umożliwić producentowi sprawdzenie zasadności reklamacji wad wyrobu i ocenę zakresu wad wyrobu. Równocześnie powinna ona przekazać producentowi wyrób w stanie umożliwiającym ocenę wad. W przeciwnym wypadku traci uprawnienia wynikające z gwarancji.
 
8. Produkt należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu na adres EasyPet Artur Ligięza, ul. Leśna 131, 05-083 Wyględy. Kontakt telefoniczny pod numerem: 794 11 22 33.
 
9. W przypadku dostarczenia bądź chęci odbioru produktu z EasyPet za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wszelkie ryzyka utraty lub uszkodzeń transportowych jak również koszty przesyłek pokrywa Klient.
 
10 Rozpatrzenie i załatwienie reklamacji uznanej za uzasadnioną następuje naprawą towaru wadliwego, a w przypadku braku możliwości naprawy, wymianą towaru wadliwego na towar wolny od wad w terminie 21 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji wraz z reklamowanym towarem do EasyPet.

DogtraEasyPetEasyPet DoorsInnotekNum'axesPetSafe